پرورش میگو

گونه های میگوی آب شیرین جنس Macrobrachium در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده اند. این گونه ها در اغلب آبهای شیرین داخلی شامل دریاچه ها ، رودخانــه ها، باتلاق ها ، نهرهای آبیاری ، کانال ها و استخرها و حوزه ها یافت میشوند. اغلب گونه ها در مراحل نخستین چرخه زندگیشان به آب لب شور نیاز دارند و بنا بر این در آبهایی یافت میشوند که مستقیم یا غیر مستقیم به دریا میپیوندند، هر چند بعضی از آنها چرخه زندگیشان را در دریاچههای داخلی آب شور یا آب شیرین کامل میکنند. بعضی از گونه ها ، رودخانه هایی با آب شفاف را ترجیح میدهند، در حالی که بعضی دیگر در آبهای بسیار گل آلود یافت میشوند.

قیمت روز میگو تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
نوعوزنقیمت
میگو پرورشیهر کیلو۲۴۰۰۰ تومان
میگو دریاییهر کیلو۲۶۰۰۰ تومان
میگوی پرورشی منجمدهر کیلو۲۳۰۰۰ تومان
میگوی دریایی منجمدهر کیلو۳۴۰۰۰ تومان