مجله شیلات و آبزی پروری با تلاش و همکاریهای ارزنده انجمن شیلاتی ها و کلیه دست اندرکاران  مجله  شامل سردبیران ،  اعضاء  محترم  هیات  تحریریه، بسیاری از اندیشمندان ، صاحب نظران و متخصصین حوزه شیلات کشور، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ابتدا به صورت ماهنامه و بعد به صورت فصلنامه عرضه گردیده است.

این مجله به صورت الکترونیک منتشر خواهد شد.

مقالاتی پژوهشی در این مجله مورد پذیرش قرار می گیرند که دارای شرایط ذیل باشند:

۱-   مقاله حاوی یافته های علمی جدید در زمینه های مختلف علوم شیلات و آبزی پروری باشد.

۲-  مقالات پس از بررسی اولیه و  تایید توسط حداقل دو داور از سه داور متخصص در رشته مربوطه و با تصویب هیات تحریریه به چاپ خواهد رسید.

هدف از انتشار مجله شیلات و آبزی پروری ایران، چاپ مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی در رشته‌های مختلف شیلات و دیگر علوم مرتبط با کاربرد علمی و عملی در آبزی پروری می‌باشد.  مقالاتی در این نشریه به چاپ خواهند رسید که حاوی یافته‌های جدید در رشته‌های تخصصی شیلات باشند.

نکات ضروری جهت تدوین و ارسال مقاله :

۱- عنوان مقاله، رسا و در حدامکان مختصر و در برگیرنده کل مطالب مقاله باشد.

۲- عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با ذکر رتبه علمی یا دانشگاهی به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با نشانی کامل پستی، شماره تلفن همراه یا ثابت، دورنما و آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول در صفحه جداگانه‌ای (صفحه اول) درج گردد.

۵- مقدمه در برگیرنده مطالبی در خصوص اهمیت تحقیق و سابقه علمی کار انجام شده می‌باشد.

۶- مواد و روش کار شامل شرح دقیق و کامل مواد مصرفی، تعداد، نوع و مشخصات نمونه‌ها، دستگاه‌هایی که اختصاصاً برای انجام پژوهش بکار رفته با ذکر مشخصات کامل آنها و روش اجرای کار می‌باشد. در صورتی که از روش‌های متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداری و به ذکر مأخذ اکتفا گردد، ولی چنانچه از روش جدیدی استفاده شده باشد، شرح کامل آن روش همراه با ذکر اسامی علمی و منابع تهیه مواد مصرفی ضروری است.  روش‌های آماری مورد استفاده به شیوه قابل درک و با استناد به مأخذ معتبر ارائه گردد.

۷- لازم است تمام منابع مورد استفاده در متن مقاله با ذکر نام نویسنده یا نویسندگان به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرند: