• کل شاغلین

تعداد شاغلین زیر بخش شیلات (صید) (نفر)

مأخذ – شرکت سهامی شیلات ایران. (ر. پ).
سازمان شیلات ایران. دفتر برنامه و بودجه.

[us_separator icon=”fas|star” type=”default”]
آمار تعداد شاغلین زیر بخش شیلات (صید) به تفکیک استان
  • بوشهر
  • خوزستان
  • سیستان و بلوچستان
  • گلستان
  • مازندران
  • گیلان
  • هرمزگان